http://www.fara-jaslo.rzeszow.opoka.org.pl/parafia/kanc.jpghttp://www.fara-jaslo.rzeszow.opoka.org.pl/parafia/msze.jpgfPoznaj nasz Kościół ten z kamienia 
i ten zbudowany z naszych serc i uczynków naszej wiary i naszej miłości do Chrystusa."

Jeżeli domu Pan nie zbuduje na próżno się trudzą ci co go wznoszą.
 Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, nieustannie Cię wychwalają.
 
(Psalm127,1 : 85, 5)     
 „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię   wszelkiemu stworzeniu!”
(Mk 16,15 ) 
 WSZYSCY POWINNIŚMY ODKRYWAĆ, PRZEZ WIARĘ PRAWDZIWE OBLICZE PARAFII, CZYLI SAMĄ,
 
„TAJEMNICĘ” KOŚCIOŁA, KTÓRY WŁAŚNIE W NIEJ ISTNIEJE I DZIAŁA”
Jan Paweł II Christi Fideles Laici

Darowizna na potrzeby Kościoła: 
 
Bank Spółdzielczy w Bieczu oddz. Jasło
Nr rachunku:  73 8627 1011 2001 0000 3665 0001


                                                        Bieżące     informacje      duszpasterskie                                                                                                          e

oiua

w     W naszej parafii modlić się będziemy za polecanych
w wypominkach
, odprawiając Mszę św. w ich intencji
w każdą niedzielę listopada, o godz. 12.15, oraz będziemy ich polecać miłosierdziu Bożemu od 3 listopada, odmawiając różaniec, o godz. 17.30.Oto link pod którym będzie dostępna transmisja: https://www.youtube.com/watch?v=nL6lMW3x-qg         
Kamera dostępna również na:
https://tv.ap-media.pl
Transmisja  Mszy  św: w niedziele o godz.     9.30   
        

Biskup rzeszowski Jan Wątroba
, w związku ze stanem epidemii i najnowszymi decyzjami władz państwowych zaostrzającymi reżim sanitarny, 17 października 2020 r. przekazał duszpasterzom i wiernym wytyczne, obejmujące m.in. zwolnienie osób chorych, starszych i zagrożonych z obowiązku uczestniczenia we Mszy św. w niedziele i święta nakazane. 
       Poniżej prezentujemy treść wytycznych:

1. Wszyscy mają obowiązek respektować ograniczenia dotyczące liczby wiernych mogących przebywać w danej świątyni.
2. Osoby chore, starsze i zagrożone nie mają obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane.
3. Osoby zdrowe, które pozostają aktywne zawodowo i wypełniają swoje obowiązki w dni powszednie, co do zasady nie są zwolnione z obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta.
4. Wierni, którzy z różnych przyczyn nie są w stanie spełnić obowiązku niedzielnego (np. z powodu zbyt małej liczby miejsc dostępnych w kościele), powinni postarać się uczestniczyć w Eucharystii w dzień powszedni lub przynajmniej poświęcić odpowiednią ilość czasu na adorację eucharystyczną.  Czytaj więcej>>>

35Jubileusz 35-lecia święceń kapłańskich ks. Proboszcza.
W uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, nasz ks. Proboszcz Zbigniew Irzyk obchodził 35- tą rocznicę swoich święceń kapłańskich. Wraz ze wspólnotą parafialną, delegacjami poszczególnych grup działających przy parafii, podczas Eucharystii sprawowanej przez Ks. Jubilata, dziękowaliśmy Bogu za te piękne lata kapłaństwa, prosząc o zdrowie, Boże błogosławieństwo i odwagę głoszenia Słowa Bożego i sprawowania świętych sakramentów na dalsze lata życia kapłańskiego.
   tekst  Ks. Wojciech

Zobacz fotogalerie >>>>


Najstarsza wzmianka o parafii w Jaśle pochodzi z przed roku 1325 r.
      Prawdopodobnie istniał tu drewniany kościół, który poprzedzał obecną świątynię. 

Jak podaje kronika J. Długosza kościół murowany został zbudowany w 1446 r. Inny czas budowy podaje XIX- wieczny badacz zabytków
W. Łuszczkiewicz, który odczytał umieszczoną na sklepieniu datę 1479 r. Obecnie przyjmuje się, iż w roku 1479 mogła nastąpić budowa kościoła po zniszczeniach spowodowanych przez najazd Węgrów w 1474 r.  Z tego czasu mogło pochodzić zachowane do ostatniej wojny sklepienie prezbiterium. Do wzniesienia przyczyniło się ówczesne mieszczaństwo i okoliczna szlachta, których herby widniały na żebrach sklepienia. Umieszczony wśród herbów orła królewskiego może świadczyć, iż król wsparł jego budowę. Fundacja kościoła jest związana przede wszystkim z osobami Mikołaja i Stansława Cielątków. Zachował się opis kościoła z 1596 r. Pochodzący przeprowadzonej wówczas wizytacji biskupiej.  

Kościół nosił wezwanie Wniebowstąpienia N. M. P.  i Wszystkich Świętych.   czytaj dalej>>       Zobacz galerie zdjęć
                                                                                                             Zabytek klasy zerowej                                                                                                                                                            

Piętnastowieczny murowany z kamienia Kościół Farny w Jaśle jest zabytkiem architektury gotyckiej o wysokiej klasie artystycznej. W kontekście zachowanych zabytków architektury gotyckiej na terenie woj. podkarpackiego fara jasielska jest obiektem znaczącym.
 Została wpisana do rejestru zabytków decyzją A-109 z 1935 roku.

Fara jest najstarszym pomnikiem historii Jasła. Ma to duże znaczenie dla tradycji i tożsamości miasta, co znajduje wyraz ikonografii miasta Jasła. Kościół  został spalony w 1944 r. Odbudowany po latach powojennych kościół wymaga obecnie gruntownego specjalistycznego remontu. W czasie odbudowy przywrócono mu częściowo gotycki charakter, co szczególnie uwidoczniło się w wystroju elewacji. Nie odtworzono elementów późniejszych  XVIII wiecznych  w postaci sklepienia opartego na filarach wewnętrznych. Nie zachowano również gotyckiego gzymsu podokiennego obiegającego elewacje nawy. Sklepienie prezbiterium zostało zrekonstruowane. Nie udało się w pełni odtworzyć urokliwej finezji oryginału. Parafianie odbudowali kościół własnym wysiłkiem. Zniszczenia wojenne i długo ciągnące się później prace remontowe odbiły się na obecnym stanie kościoła. Rozmiar zniszczeń sprawił, że Jaślanie nie mogli zobaczyć swojego miasta w kategoriach wartości zabytkowych. Być może z tych przyczyn pojawił się nawet plan radykalnej przebudowy świątyni. Na szczęście odstąpiono od tego projekt W 1996 roku przystąpiono do remontu kościoła, niemniej jednak jak okazało się prace remontowe wymagały gruntownej koordynacji i pokierowania administracyjnego i organizacyjnego oraz wielu uzgodnień związanych z ochroną zabytków. Sprawą tą zajęła się Kuria Diecezjalna w Rzeszowie, w wyniku, czego pismem L. Dz. 2011/97 z daty Rzeszów, 29.11.1997r. ks. mgr Zbigniew Irzyk z dniem 1 grudnia 1997 roku zostaje mianowany wikariuszem administratorom parafii farnej w Jaśle, powierzając szczególną troskę o sprawy materialne parafii.

Ks. mgr Zbigniew Irzyk obecny proboszcz parafii Fara,  dziekan dekanatu Jasło-Wschód  widział potrzeby pilnego czynienia starań o remont kościoła. Z chwilą powierzenia ks. mgr Zbigniewowi Irzykowi misji administratora parafii farnej w Jaśle,    rozpoczęto pilne zabiegi o zezwolenie na przeprowadzenie remontu z władzami architektonicznymi miasta i powiatu oraz Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W wyniku starań, już 13 stycznia 1998 r. dokonane zostały oględziny obiektu z udziałem Wojewódzkiego Konserwatora zabytków w osobowe mgr Krzysztof Habrata i mgr Mariusza Czuba, ze strony parafii uczestniczył ks. Zbigniew Irzyk.  czytaj dalej>>

 

 

Konsultacja merytoryczna strony: Ks. Kanonik gremialny - proboszcz,  prepozyt Kapituły Kolegiackiej mgr Zbigniew Irzyk 
Dziekan Dekanatu Jasło-Wschód Ks. Kanonik  gremialny Zbigniew Irzyk

 


 

Copyright © 2003 -2011  Kolegiacka Rzymsko - Katolicka  Parafia   p.w.  Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  w Jaśle. Wszelkie prawa zastrzeżone.  Webadmin

                                                                                                                                                                         

Aktualizowane: 29-10-16

                                                        do góry