http://www.fara-jaslo.rzeszow.opoka.org.pl/parafia/kanc.jpghttp://www.fara-jaslo.rzeszow.opoka.org.pl/parafia/msze.jpgfPoznaj nasz Kościół ten z kamienia 
i ten zbudowany z naszych serc i uczynków naszej wiary i naszej miłości do Chrystusa."

Jeżeli domu Pan nie zbuduje na próżno się trudzą ci co go wznoszą.
 Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, nieustannie Cię wychwalają.
 
(Psalm127,1 : 85, 5)     
 „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię   wszelkiemu stworzeniu!”
(Mk 16,15 ) 
 WSZYSCY POWINNIŚMY ODKRYWAĆ, PRZEZ WIARĘ PRAWDZIWE OBLICZE PARAFII, CZYLI SAMĄ,
 
„TAJEMNICĘ” KOŚCIOŁA, KTÓRY WŁAŚNIE W NIEJ ISTNIEJE I DZIAŁA”
Jan Paweł II Christi Fideles Laici

Darowizna na potrzeby Kościoła: 
 
Bank Spółdzielczy w Bieczu oddz. Jasło
Nr rachunku:  73 8627 1011 2001 0000 3665 0001
                                                                    Bieżące     informacje      duszpasterskie                                                                                                                   

http://www.fara-jaslo.rzeszow.opoka.org.pl/parafia/wiad/ogl.jpg

http://www.fara-jaslo.rzeszow.opoka.org.pl/parafia/wiad/Intencje.jpghttp://www.fara-jaslo.rzeszow.opoka.org.pl/parafia/wiad/msze-o-uzd.jpgeaspp

kW zaistniałej sytuacji kolejnych obostrzeń przepisów dokonywanych przez władze państwowew związku z epidemią koronawirusa,
Biskup Rzeszowski wydał dyspozycje, dotyczące wszystkich parafii Diecezji Rzeszowskiej.Wobec tego przekazujemy informacje o sposobie funkcjonowania naszej parafi w najbliższym czasie:


Biskup Rzeszowski udziela dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i inne święta nakazane wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym na terytorium Diecezji Rzeszowskiej. Dyspensa jest ważna od dnia 28 marca 2020 r. aż do odwołania. 
Dyspensa Biskupa Rzeszowskiego 

Wszyscy wierni winni są dostosować się do zarządzeń władz państwowych.

 Kościół pozostanie otwarty dla wiernych (otwarta będzie kaplica adoracji).


 Księża będą nadal gotowi do udzielenia posługi sakramentalnej wobec wszystkich wiernych, którzy o nią proszą.
Odwołane zostają nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali odprawiane publicznie w kościele.
Wierni są proszeni, aby odprawiali te nabożeństwa indywidualnie lub w rodzinach, bądź też uczestniczyli w nich przez środki społecznego przekazu.


Obrzędy pogrzebu będą ograniczone do Stacji na cmentarzu.   Mszę św. pogrzebową odprawiamy w kościele tylko z udziałem najbliższej
bez trumny z
ciałem lub urny z prochami.


Zwyczajowe wizyty u chorych z okazji pierwszego piątku lub pierwszej soboty miesiąca zostają odwołane.


Duszpasterze mogą jedynie udać się z posługą sakramentalną do chorego na wezwanie (w wyjątkowym przypadku).

Kancelaria parafialna będzie czynna, jednak w miarę możliwości prosimy o kontakt drogą telefoniczną (tel.13 446 37 58) lub drogą mailową:  farakancelaria@gmail.com  

Wytyczne dotyczące sprawowania liturgii Wielkiego Tygodnia zostaną przekazane w najbliższym czasie.

Wielki Tydzień w czasie epidemii. Zarządzenie Biskupa...


Najstarsza wzmianka o parafii w Jaśle pochodzi z przed roku 1325 r.
      Prawdopodobnie istniał tu drewniany kościół, który poprzedzał obecną świątynię. 

Jak podaje kronika J. Długosza kościół murowany został zbudowany w 1446 r. Inny czas budowy podaje XIX- wieczny badacz zabytków
W. Łuszczkiewicz, który odczytał umieszczoną na sklepieniu datę 1479 r. Obecnie przyjmuje się, iż w roku 1479 mogła nastąpić budowa kościoła po zniszczeniach spowodowanych przez najazd Węgrów w 1474 r.  Z tego czasu mogło pochodzić zachowane do ostatniej wojny sklepienie prezbiterium. Do wzniesienia przyczyniło się ówczesne mieszczaństwo i okoliczna szlachta, których herby widniały na żebrach sklepienia. Umieszczony wśród herbów orła królewskiego może świadczyć, iż król wsparł jego budowę. Fundacja kościoła jest związana przede wszystkim z osobami Mikołaja i Stansława Cielątków. Zachował się opis kościoła z 1596 r. Pochodzący przeprowadzonej wówczas wizytacji biskupiej.  

Kościół nosił wezwanie Wniebowstąpienia N. M. P.  i Wszystkich Świętych.   czytaj dalej>>       Zobacz galerie zdjęć                                                                                                             Zabytek klasy zerowej                                                                                                                                                            

Piętnastowieczny murowany z kamienia Kościół Farny w Jaśle jest zabytkiem architektury gotyckiej o wysokiej klasie artystycznej. W kontekście zachowanych zabytków architektury gotyckiej na terenie woj. podkarpackiego fara jasielska jest obiektem znaczącym.
 Została wpisana do rejestru zabytków decyzją A-109 z 1935 roku.

Fara jest najstarszym pomnikiem historii Jasła. Ma to duże znaczenie dla tradycji i tożsamości miasta, co znajduje wyraz ikonografii miasta Jasła. Kościół  został spalony w 1944 r. Odbudowany po latach powojennych kościół wymaga obecnie gruntownego specjalistycznego remontu. W czasie odbudowy przywrócono mu częściowo gotycki charakter, co szczególnie uwidoczniło się w wystroju elewacji. Nie odtworzono elementów późniejszych  XVIII wiecznych  w postaci sklepienia opartego na filarach wewnętrznych. Nie zachowano również gotyckiego gzymsu podokiennego obiegającego elewacje nawy. Sklepienie prezbiterium zostało zrekonstruowane. Nie udało się w pełni odtworzyć urokliwej finezji oryginału. Parafianie odbudowali kościół własnym wysiłkiem. Zniszczenia wojenne i długo ciągnące się później prace remontowe odbiły się na obecnym stanie kościoła. Rozmiar zniszczeń sprawił, że Jaślanie nie mogli zobaczyć swojego miasta w kategoriach wartości zabytkowych. Być może z tych przyczyn pojawił się nawet plan radykalnej przebudowy świątyni. Na szczęście odstąpiono od tego projekt W 1996 roku przystąpiono do remontu kościoła, niemniej jednak jak okazało się prace remontowe wymagały gruntownej koordynacji i pokierowania administracyjnego i organizacyjnego oraz wielu uzgodnień związanych z ochroną zabytków. Sprawą tą zajęła się Kuria Diecezjalna w Rzeszowie, w wyniku, czego pismem L. Dz. 2011/97 z daty Rzeszów, 29.11.1997r. ks. mgr Zbigniew Irzyk z dniem 1 grudnia 1997 roku zostaje mianowany wikariuszem administratorom parafii farnej w Jaśle, powierzając szczególną troskę o sprawy materialne parafii.

Ks. mgr Zbigniew Irzyk obecny proboszcz parafii Fara,  dziekan dekanatu Jasło-Wschód  widział potrzeby pilnego czynienia starań o remont kościoła. Z chwilą powierzenia ks. mgr Zbigniewowi Irzykowi misji administratora parafii farnej w Jaśle,    rozpoczęto pilne zabiegi o zezwolenie na przeprowadzenie remontu z władzami architektonicznymi miasta i powiatu oraz Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W wyniku starań, już 13 stycznia 1998 r. dokonane zostały oględziny obiektu z udziałem Wojewódzkiego Konserwatora zabytków w osobowe mgr Krzysztof Habrata i mgr Mariusza Czuba, ze strony parafii uczestniczył ks. Zbigniew Irzyk.  czytaj dalej>>

 

 

Konsultacja merytoryczna strony: Ks. Kanonik gremialny - proboszcz,  prepozyt Kapituły Kolegiackiej mgr Zbigniew Irzyk 
Dziekan Dekanatu Jasło-Wschód Ks. Kanonik  gremialny Zbigniew Irzyk

 


 

Copyright © 2003 -2011  Kolegiacka Rzymsko - Katolicka  Parafia   p.w.  Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  w Jaśle. Wszelkie prawa zastrzeżone.  Webadmin

                                                                                                                                                                         

Aktualizowane: 29-10-16

                                                        do góry