Papież Jan Paweł II Świętym
 

Kanonizacja Ojca Świętego Jana Pawła II jest wielkim wydarzeniem w dziejach Kościoła Powszechnego. Ma również wielką wymowę dla Jasła. Ten Papież pozostaje naszemu miastu szczególnie bliski i drogi. Jest wielkim zaszczytem dla jasielskiego środowiska, że Ojciec Święty Jan Paweł II przyjął tytuł Honorowego Obywatela Miasta Jasła. To wydarzenie zostaje na trwale wpisane w historię naszego miasta.

Dokumentowane są związki Ojca Świętego Jana Pawła II z Jasłem. Ukazuje je m.in. książka autorstwa Zdzisława Świstaka pt. „Nasz papież” a także „Jasielski album”. Jaślanie posiadają wiele błogosławieństw Ojca Świętego wyrażonej w formie graficznej, posiadają szereg fotografii z pobytu na spotkaniach z papieżem. Ojciec Święty pozostaje wśród jaślan w sercach i  modlitwie.

Kardynał Karol Wojtyła w Jaśle

Jedną z uroczystości maryjnych obchodzonych w ramach milenium Polski była peregrynacja Cudownego Obrazu Jasnogórskiego. Począwszy od 4 września 1966 r., dokonywała się poprzez symbole – Świecę i Ewangeliarz. Uroczystości nawiedzenia w diecezji przemyskiej rozpoczęły się od jasielskiej parafii.  

W Jaśle władze i służby bezpieczeństwa przyjęły wobec nawiedzenia wrogą postawę. Propagandę prowadzono w szkołach, biurach i urzędach, gdzie oficjalnie zabroniono brania udziału w nadchodzących uroczystościach religijnych. Na czas trwania uroczystości w Jaśle władze miejskie wydały zakaz dekoracji domów i bloków mieszkalnych symbolami religijnymi i państwowymi. Zastraszano zwolnieniami z pracy w przypadku naruszenia tych zarządzeń. Zabroniono pomagać księżom, przyjmować na nocleg czy wreszcie prowadzić sprzedaż materiałów – białego, żółtego i niebieskiego. Przed rozpoczęciem uroczystości funkcjonariusze MO fotografowali dekoracje i ustalali tożsamość osób.

W dniu nawiedzenia 8 marca 1970 r. przy pięknej, słonecznej pogodzie, uroczyście witali jaślanie symbole cudownego obrazu MB Częstochowskiej – Świecę i Ewangeliarz. O godz. 16.45 ukazała się kawalkada aut na drodze biegnącej od Gorlic, gdzie wcześniej, jako w ostatnim mieście diecezji tarnowskiej odbyło się pożegnanie symboli Cudownego Obrazu Matki Bożej. W pożegnaniu brało udział 24 biskupów z metropolitą krakowskim kardynałem Karolem Wojtyłą. W tym czasie we wszystkich kościołach obu diecezji rozbrzmiewały dzwony. Kawalkada aut głównymi ulicami Jasła podjechała pod kościół farny, który na tę okazję przybrał odświętną szatę. Obok kościoła gości towarzyszących nawiedzeniu witali licznie zebrani mieszkańcy Jasła. Uroczystościom w Jaśle przewodniczył arcybiskup poznański Antoni Baraniak w zastępstwie chorego wówczas prymasa Stefana Wyszyńskiego. Podczas nabożeństwa kardynał Karol Wojtyła wygłosił na placu obok kościoła parafialnego okolicznościowe kazanie. Przyobiecał także jaślanom, że będąc w Rzymie przekaże informację o uroczystościach Ojcu Świętemu Pawłowi VI. Przemawiał też ordynariusz diecezji przemyskiej ks. bp Ignacy Tokarczuk. Podkreślił, że nie bez powodu wybrał Jasło jako pierwsze miasto nawiedzenia w diecezji przemyskiej. Prawie zupełnie zniszczone w latach II wojny światowej, dziś odbudowane, w tym także okazałe kościoły – to motywy, którymi się kierował. Podczas uroczystości przemawiał również  ordynariusz tarnowski ks. bp Jerzy Ablewicz. Po przemówieniach biskupów oraz kardynała

Karola Wojtyły, a także powitaniach przedstawicieli poszczególnych stanów i grup parafian jasielskich, duchowieństwa i zakonów, Świecę i Ewangeliarz przeniesiono procesjonalnie do kościoła, gdzie pontyfikalną mszę św. odprawił i homilię wygłosił abp A. Baraniak. Pilny wyjazd do Rzymu sprawił, że kardynał Karol Wojtyła w koncelebrowanej mszy św. już nie uczestniczył. Pobyt metropolity krakowskiego kardynała Karola Wojtyły w Jaśle upamiętnia dzwon ufundowany w kościele farnym, poświęcony 29 maja 1983 r. przez ks. bpa Tadeusza Błaszkiewicza.

W jedności z Ojcem Świętym Janem Pawłem II

Z wielką radością i nadzieją przyjęli jaślanie wiadomość o wyborze metropolity krakowskiego na papieża 16 października 1978 r. Było to niezwykłe wydarzenie w historii Kościoła Powszechnego. Od pierwszej chwili jaślanie wspierali Ojca Świętego modlitwą czyniąc również dziękczynienie Bogu za tę niezwykłą, wielką łaskę.

U wielu jaślan zrodziło się pragnienie spotkania z Ojcem Świętym w Rzymie. W parafii farnej zorganizowano pielgrzymkę w dniach 8-21 lipca 1985 r. Grupie pielgrzymkowej liczącej 48 osób przewodniczyli: ks. proboszcz Kazimierz Trygar, ks. Marian Putyra i ks. Adam Szymański.

Poza zbiorowymi pielgrzymkami parafianie docierali do Rzymu w inny sposób. Niejednokrotnie dołączali do obcych grup pielgrzymkowych. Jasielski adwokat, poseł Stanisław Zając, był na spotkaniu z Ojcem Świętym w grupie parlamentarzystów i ich rodzin we wrześniu 1992 r. Swoiste były kontakty z Ojcem Świętym Stanisława Zająca już jako wicemarszałka Sejmu RP. Odbywały się one na szczeblu dyplomatycznym. W spotkaniach towarzyszyła mu małżonka Alicja Zając. 

Jaślanie uczestniczyli w spotkaniach z Ojcem Świętym podczas Jego pielgrzymek do Polski. Wyjeżdżano indywidualnie, z rodzinami, wreszcie w organizowanych grupach pielgrzymkowych. Uczestniczono w nabożeństwach Eucharystycznych odprawianych przez Ojca Świętego Jana Pawła II w różnych miastach Polski. Na czas przyjazdu Ojca Świętego do Polski Jasło przybierało zawsze odświętny wygląd. Domy dekorowano flagami kościelnymi i narodowymi. W oknach domów i mieszkań wystawiano portrety papieża i obrazy Matki Bożej Częstochowskiej. Ojcu Świętemu składano dar serca – Komunię św. i modlitwę.

Młodzi jaślanie uczestniczyli w spotkaniu z Ojcem Świętym podczas VI Światowego Dnia Młodzieży w Częstochowie 14 i 15 sierpnia 1991 r.

Jaślanie wspierali Ojca Świętego modlitwą. W 16. dniu każdego miesiąca w Jego intencji odprawiane były msze św. W kościołach ogłaszano komunikaty o kolejnych podróżach apostolskich Jana Pawła II. Okazją do modlitw w Jego intencji były rocznice inauguracji pontyfikatu, święceń kapłańskich, urodzin, imienin oraz zamachu na placu św. Piotra w Rzymie. W poczuciu łączności z Ojcem Świętym wierni odmawiali Anioł Pański.

Zamach na życie Jana Pawła II zespolił parafie jasielskie we wspólnej modlitwie w intencji Jego zdrowia. 17 maja 1981 r. na Rynku w Jaśle, przy licznie zgromadzonych mieszkańcach, została odprawiona msza św. Ołtarz polowy przyozdobiono symbolami “Solidarności”. Uroczyście koncelebrowanej mszy św. przewodniczył proboszcz parafii św. Stanisława ks. Stanisław Kołtak. 

Ojciec Święty Jan Paweł II był wielokrotnie przybliżany jaślanom przez okolicznościowe wystawy. Eksponowane były w kościele OO. Franciszkanów, kaplicy gimnazjalnej, I Liceum Ogólnokształcącym i w Jasielskim Domu Kultury. W lipcu 2012 r. w jasielskim starostwie czynna była wystawa „Jan Paweł II w świecie nauki” a we wrześniu tego samego roku na rynku eksponowano wystawę Błogosławiony Jan Paweł – Droga do świętości”. W Jaśle uroczyście obchodzono pamiętne rocznice papieskie. Dwudziestą rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża uczczono w Jaśle uroczystą sesją naukową, którą rozpoczęła msza św. dziękczynna w kaplicy gimnazjalnej. Później w auli I Liceum Ogólnokształcącego odbyła się sesja naukowa poświęcona Ojcu Świętemu. Towarzyszyło jej otwarcie wystawy w Muzeum Regionalnym w Jaśle poświęconej pontyfikatowi Jana Pawła II.

Imię Ojca Świętego nosi w Jaśle Centrum Charytatywne Caritas. Poświęcił je w Tygodniu Miłosierdzia, 3 października 2000 r. ks. bp Kazimierz Górny. Głównym inicjatorem i realizatorem tego dzieła był dyrektor Caritas w Jaśle ks. Marian Putyra. Imię Jana Pawła II noszą również jasielskie szkoły.

 

O łączności jaślan z Ojcem Świętym świadczy również inne wydarzenie. Rada Miejska Jasła w 1996 r. podjęła uchwałę o zmianie nazwy ulicy Hanki Sawickiej na Jana Pawła II. Ulica ta położona jest w pobliżu kościoła farnego gdzie przebywał Karol Wojtyła jako metropolita krakowski podczas peregrynacji symboli Cudownego Obrazu Jasnogórskiego w 1970 r.

Wielkim wydarzeniem w sferze duchowej Jasła była uchwała Rady Miejskiej w 1996 r. o uznaniu św. Antoniego Padewskiego patronem miasta. W ślad za tym nastąpiły dalsze wydarzenia. W 1998 r. udała się z pielgrzymką do Watykanu grupa jasielskich samorządowców, by podziękować Ojcu Świętemu za ustanowienie u Boga św. Antoniego Padewskiego patronem Jasła. W pielgrzymce uczestniczyli: przewodniczący Rady Miejskiej Jasła Andrzej Smyka, burmistrz Jasła Andrzej Czernecki, sekretarz miasta Tadeusz Górczyk, przedstawiciele Rady Miasta, Komitetu Organizacyjnego Uroczystości Franciszkańskich w Jaśle oraz księża. Zostali przyjęci przez papieża na prywatnej audiencji. W darze od jaślan Jan Paweł II otrzymał pamiątkowy medal wybity z okazji ustanowienia św. Antoniego Patronem Jasła. Ten okazjonalny jedyny egzemplarz, przeznaczony dla papieża, został wykonany ze srebra i pokryty złotem. Innym darem był witraż przedstawiający św. Antoniego z Dzieciątkiem Jezus na ręku.

W 22 rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową, Rada Miasta Jasła, na jednomyślny wniosek radnych III kadencji, nadała Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytuł Honorowego Obywatela Miasta Jasła.

20 listopada 2000 r. delegacja władz samorządowych Jasła wręczyła Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II akt nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Jasła. Ojciec Święty przyjął jaślan na audiencji w Watykanie, w Sali Konsystorskiej, w której do początku lat osiemdziesiątych przyjmowane były jedynie głowy koronowane.

Dziekan dekanatu Jasło – Wschód, ks. Tadeusz Paszek przedstawił papieżowi poszczególnych członków delegacji. Następnie burmistrz Jasła Andrzej Czernecki, dziękując za przyjęcie Honorowego Obywatelstwa Miasta Jasła, wręczył Ojcu Świętemu srebrny medal. Papież odpowiedział Bóg zapłać, a po chwili żartobliwie dodał, ale podatków płacił nie będę.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła, Robert Radwan wręczył tekst uchwały nadającej Ojcu Świętemu tytuł Honorowego Obywatela. W uchwale czytamy m.in. Rada Miejska Jasła wyrażając głęboki szacunek i uznanie dla Jego Świątobliwości Ojca Świętego Jana Pawła II za głoszenie i konsekwentne realizowanie idei pokoju, miłości, poszanowania godności człowieka, sprawiedliwości społecznej i walki z ubóstwem, w 22 rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową, nadaje Naszemu Rodakowi, Największemu z Polaków – Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytuł Honorowego Obywatela Miasta Jasła.

Od pozostałych członków delegacji papież otrzymał pamiątkowe albumy, książkę autorstwa Zdzisława Świstaka pt. “Parafia Dwóch Serc” poświęconą parafii pw. NSPJ i NSNMP, złotą stułę od Sióstr Wizytek z Jasła i metalowy krzyż – dar jasielskich rzemieślników. Na zakończenie audiencji Jan Paweł II udzielił zebranym jubileuszowego błogosławieństwa przekazując pozdrowienia dla mieszkańców Jasła. 

Jaślanie uczestniczyli w Jubileuszowej Pielgrzymce Narodowej do Rzymu. Organizatorem 46 osobowej jasielskiej grupy pielgrzymkowej był gwardian klasztoru OO. Franciszkanów o. Krzysztof Janas. Największym przeżyciem było spotkanie w grupie około 50 tysięcy Polaków na Placu św. Piotra w Rzymie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II 6 lipca 2000 r. Pielgrzymi uczestniczyli w mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem Ojca Świętego. Z wielką uwagą wysłuchano homilii Jana Pawła II, w której Ojciec Święty nakreślił najważniejsze zadania stojące przed Polską na przełomie tysiącleci.

Zdzisław Świstak