LEKTORZY


Pięciu nowych lektorów w naszej parafii.

12W sobotę 23 października2021 r., 5 naszych ministrantów, otrzymało uroczyste błogosławieństwo lektorskie z rąk J.E. ks. Bpa Edwarda Białogłowskiego. Uroczystość miała miejsce podczas Mszy św. w parafii Bożego Ciała w Rzeszowie. Swoją formację i przygotowanie do pełnienia funkcji lektora w zgromadzeniu liturgicznym odbyli podczas wakacyjnych turnusów Liturgicznej Służby Ołtarza w Kotani. Naszym nowym lektorom życzymy tego, by pięknie i z zapałem czytali Słowo Boże podczas Eucharystii oraz by sami tym Słowem się karmili i żyli nim w codzienności.l
 

Funkcje i stopnie służby liturgicznej

Droga formacji ministranckiej została podzielona na kilka następujących po sobie etapów, zwanych stopniami służby ministranckiej.
 W czasie tych kolejnych okresów służby ministranci pogłębiają swoją wiedzę, nabywają nowych umiejętności oraz postaw.
Poszczególne elementy i wymiary posługi ministranta są przez to niejako rozłożone w czasie tym celu, aby ministranci lepiej i głębiej rozumieli, wypełniali i przeżywali swoją służbę.
W ramach kolejnych stopni służby liturgicznej, zdobywanych kolejno w Parafialnej Wspólnocie Ministrantów (PWM),
następnie na Dekanalnym Kursie Lektora i psałterzysty oraz podczas Diecezjalnego Kursu Animatora, wypełniane są także poszczególne funkcje ministranckie.

Formacja w Parafialnej Wspólnocie Ministrantów

l.p.

STOPIEŃ

FUNKCJE

1.

Kandydat

Kandydat

2.

Choralista (ministrant)

Ministrant

3.

Ministrant światła

Ministrant światła

4.

Ministrant księgi

Ministrant krzyża

Ministrant księgi

5.

Ministrant ołtarza

Ministrant wody

Ministrant kadzidła

Ministrant ołtarza

Dekanalny kurs lektora i psałterzysty

6.

Ministrant Słowa Bożego (lektor), psałterzysta

Diecezjalny Kurs Animatora

7.

Animator Liturgiczny (Ceremoniarz)

8.

Animator (Parafialnej Wspólnoty Ministranckiej)

Lektor jest ustanowiony do wykonywania czytań Pisma Świętego z wyjątkiem Ewangelii.
Może on podawać intencje modlitwy powszechnej, a gdy nie ma psałterzysty, może też wykonywać psalm między czytaniami.

Lektor ma własną funkcję w czasie sprawowania Eucharystii i powinien ją spełniać osobiście, choćby byli obecni duchowni. Do funkcji lektora można wybierać nie tylko tych, którzy posiadają odpowiednie możliwości głosowe i dykcyjne, odwagę i swobodę występowania przed większą zbiorowością, ale przede wszystkim tych, którzy:

– prowadzą właściwy styl chrześcijańskiego życia,

– prowadzą odpowiednie życie sakramentalne,

– są zaangażowani w sprawy Kościoła i rodziny.

Strój lektora przypomina mu o jego powołaniu i naśladowaniu, pod względem myślenia i działania, samego Chrystusa. Podstawowym strojem lektora jest alba lub inny, wyróżniający strój, zgodnie ze zwyczajem miejscowym. Przez strój lektor wyróżnia się spośród pozostałych ministrantów przy ołtarzu. Strój ma przypominać o godności Dziecka Bożego, zachęcać do naśladowania innych.

Lektor, poza wymienionymi, może spełniać z powodu swojej formacji i wiedzy, różnorakie funkcje w zgromadzeniach liturgicznych. Wszystko uzależnione jest od potrzeb duszpasterskich według zwyczajów miejscowych. Lektorzy mogą kierować porządkiem procesji, zbierać ofiary, wypełniać zadania kościelnego, pouczać ministrantów, pomagać w przygotowaniu większych uroczystości, wykonywać potrzebne prace nad upiększaniem miejsca świętego, dbać o przedmioty liturgiczne, wykonywać odpowiednie dekoracje.

Termin łaciński ministrare oznacza „służyć, pomagać”. Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ministrant wskazuje szczególnie na służbę we Mszy św. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy św. i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Od kiedy istnieją ministranci? Odpowiedź na to pytanie jest właściwie bardzo prosta: od kiedy w ogóle istnieje nabożeństwo. W narodzie izraelskim było jedno pokolenie wybrane do służby w świątyni -pokolenie Lewiego. W powstającym Kościele apostołowie potrzebowali kogoś do posługiwania wiernych. Wybrali więc siedmiu pomocników i nazwali ich diakonami, to znaczy sługami. Gdy wspólnoty chrześcijańskie stawały się coraz większe, wszystko co było do wykonania, dzielono w formie różnych zadań pomiędzy członków danej wspólnoty.

Nasza służba polega na tym, aby przybliżyć ludziom ważność służenia. Możemy być bliżej Chrystusa, służyć Jemu i nosić określone przedmioty, przygotowywać dary ofiarne , dzwonić dzwonkami i co najważniejsze czytać Słowo Chrystusowe. Dla nas bycie w LSO jest bardzo wielką radością, bo przez swoją służbę ukazujemy, że każde nabożeństwo jest nie tylko sprawą kapłana lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych.

 

ETAPY FORMACJI MINISTRANTÓW 

etapy-formacji-ministrantow